Účtovníctvo

Komplexné spracovanie podvojného účtovníctva

 • vedenie hlavnej knihy (zápis účtovných prípadov z vecného hľadiska)
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie účtovného denníka (chronologický zápis účtovných prípadov)
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH, daňové priznanie
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky (všetkých jej súčastí podľa platných predpisov)
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb

Komplexné spracovanie jednoduchého účtovníctva

 • spracovanie a zaúčtovanie prvotných dokladov, posúdenie ich správnosti a oprávnenosti z daňového hľadiska
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 • vedenie ostatných účtovných kníh
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky

Mzdy a personálna agenda

 • spracovanie miezd
 • výplatné listiny
 • mzdové hlásenia
 • potvrdenia o príjmoch
 • výpočty nemocenských dávok
 • evidencia dovolenky
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • podklady pre účtovníctvo
 • mzdové a evidenčné listy

 

Cenník

Ceny sú stanovené na základe dohody v závislosti od rozsahu, charakteru a náročnosti poskytovaných služieb.

Dôležité informácie pre stanovenie presnej ceny:

- vedenie podvojného alebo jednoduchého účtovníctva
-
počet vyprodukovaných dokladov mesačne
-
predmet činnosti a forma podnikania
- platiteľ/neplatiteľ DPH
-
počet účtov, valutových pokladní
-
počet leasingov
-
či je vedená skladová evidencia
-
aký je počet dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
-aký je počet zamestnancov v HPP a na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru