Registrácia do registra partnerov verejného sektora

podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento zákon je účinný od 1. 2. 2017 a vzťahuje sa na široký okruh právnych vzťahov.

Partnerom verejného sektora je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné plnenie z verejných zdrojov, alebo majetok nad zákonom určený limit. Zápis v registri partnerov verejného sektora (ďalej len RPVS) je potrebný ak podnikateľ alebo iná osoba sa plánuje zúčastňovať verejných obstarávaní, prijímať štátnu pomoc, nadobúda pohľadávku od štátu, uzatvára zmluvu so zdravotnou poisťovňou, je subdodávateľom partnera verejného sektora.
RPVS vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. Registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina. Komunikácia prebieha výlučne elektronicky prostredníctvom e-schránok oprávnených osôb.
Registráciu nevykonáva partner verejného sektora sám, ale prostredníctvom oprávnenej osoby, za ktorú sa považuje:

•    audítor (oprávnená osoba na vykonanie zápisu)
•    notár, advokát, banka alebo daňový poradca,

ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky, a ktorý na základe zmluvy s partnerom verejného sektora plní povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Postup registrácie


•    uzatvorenie zmluvy,
•    identifikácia konečných užívateľov výhod,
•    identifikácia verejných funkcionárov,
•    vypracovanie návrhu na zápis do registra a jeho podanie,
•    následné monitorovanie a aktualizácia údajov v registri.

Poskytovanie služieb oprávnenej osoby

-    zápis fyzickej osoby alebo právnickej osoby do RPVS,
-    zmena zapísaných údajov,
-    výmaz zapísaných údajov,
-    overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod pri tzv. verifikačných udalostiach
-    v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod,
-    pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra,
-    k 31. decembru kalendárneho roka,

a)    v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,
b)    v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy

 

İnstagram Beğeni Satın Alma

İnstagram Beğeni Satın Al

İnstagram Hizmetleri ile Büyüyün Paylaşım sitelerin den olan Instagramda dikkat çekmek adına beğeni artışları da önemli bir etkiye sahip..Hemen teslim özelliği ile size sunulan instagram beğeni paketleri gerçek ve kalitelidir. Instagram beğeni paketleri gönderilerinizin daha fazla ulaşması adına etkili bir yere sahiptir.