Audit

 

  • Audit účtovnej závierky – overenie účtovnej závierky audítorom  
  • Preverenia finančných výkazov
  • Ostatné uisťovacie a súvisiace služby
  • Špeciálny audit zameraný na funkčnosť a účinnosť jednotlivých podnikových subsystémov
  • Overovanie účtovných systémov a systémov vnútornej kontroly
  • Overenie použitia finančných prostriedkov poskytovateľa

 

 

Podrobnejšie informácie k auditu účtovnej závierky:

 

Overenie účtovnej závierky vykonávame v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi, zákonom o  audítoroch, etickým kódexom pre audítorov a ostatnými predpismi vydanými Slovenskou komorou audítorov (SKAU).

 

Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom stanovuje § 19 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov nasledovne:

Riadnu individuálnu účtovnú závierku a  mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka,  

- ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:

  1.  celková suma majetku presiahla 1 000 000  EUR, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods.3,
  2.  čistý obrat presiahol 2 000 000 EUR, pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou po odpočítaní zliav,
  3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30,

 

 

- obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,

- ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis,

- ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a.

  

 Podľa § 22 ods.13 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov musí byť audítorom  overená  konsolidovaná účtovná závierka.

 

 

 Nezávislý audítor taktiež overuje súlad výročnej správy s účtovnou závierkou. Výročnú správu je povinná vyhotoviť účtovná jednotka, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

Cieľom auditu

 je vyjadriť názor nezávislého audítora na účtovnú závierku spoločnosti, ktorá je predmetom auditu na základe získaných audítorských dôkazov. Vzhľadom k praktickým obmedzeniam audit má za cieľ poskytnúť len primeranú istotu, že výkazy neobsahujú významné chyby.

 

 Audit by pre účtovnú jednotku nemal byť iba povinnosťou, ktorá jej vyplýva zo zákona, ale dáva predovšetkým používateľom účtovnej závierky istotu, že táto účtovná závierka verne a pravdivo zobrazuje pozíciu a výkonnosť podniku. Týmito používateľmi sú napr. akcionári, spoločníci, ale aj daňové úrady, banky, dodávatelia, investori, zákazníci a pod..

 

 

Priebeh auditu

 

Audit vykonávame podľa požiadaviek klienta, väčšinou v dvoch fázach. Priebežný audit sa uskutočňuje ešte v priebehu auditovaného roka, kedy sa snažíme odstrániť všetky významné nedostatky v účtovníctve a výstupom v tejto fáze je list s odporúčaniami týkajúci sa vedenia účtovníctva. Druhou fázou je záverečný audit, ktorý spočíva v overení vykázaných údajov v účtovnej závierke. V tejto fáze audítor získava audítorské dôkazy nevyhnutné na vyjadrenie svojho stanoviska.

 

Audítor musí vykonať audit ako nezávislá osoba, t. j. pred vykonaním auditu je potrebné zhodnotiť svoju nezávislosť ako aj nezávislosť ostatných členov audítorského tímu. Pri audite sa zameriavame predovšetkým na zhodnotenie fungovania vnútorného kontrolného systému účtovnej jednotky, analyticky a detailne overujeme vybrané účtovné operácie účtovnej jednotky, kontrolujeme dodržiavanie interných a externých predpisov platných pre účtovnú jednotku. Úlohou audítora je tiež zhodnotiť riziko podvodu, ku ktorému môže dôjsť v auditovanej spoločnosti.

 

V priebehu roka sme svojím klientom k dispozícii a konzultujeme účtovné a daňové dopady jednotlivých hospodárskych operácií.

 

 

Výsledok auditu

 

Výsledkom auditu účtovnej závierky je správa nezávislého audítora, ktorá obsahuje výrok audítora v zmysle Medzinárodných audítorských štandardov a správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

 

 

Poistenie

 

Audítorská kancelária má uzatvorené poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri výkone audítorskej činnosti.

 

 

Cena za audit

Pri stanovení ceny za audit vychádzame zo záväzného usmernenia Slovenskej komory audítorov (SKAU), ktorým sa stanovuje minimálna doba trvania auditu v závislosti od veľkosti spoločnosti. Cena za vykonanie auditu je predmetom dohody audítorskej kancelárie a klienta.

 

 

 

İnstagram Beğeni Satın Alma

İnstagram Beğeni Satın Al

İnstagram Hizmetleri ile Büyüyün Paylaşım sitelerin den olan Instagramda dikkat çekmek adına beğeni artışları da önemli bir etkiye sahip..Hemen teslim özelliği ile size sunulan instagram beğeni paketleri gerçek ve kalitelidir. Instagram beğeni paketleri gönderilerinizin daha fazla ulaşması adına etkili bir yere sahiptir.