Profil

Vítame Vás na stránke spoločnosti ACCOUNT DATA, s.r.o.audítorskej kancelárie
Ing. Zory Noskovej
.

Spoločnosť ACCOUNT DATA, s.r.o. sa špecializuje na účtovníctvo, poradenstvo a dane pre všetky typy účtovných jednotiek. Naša činnosť zahŕňa vedenie podvojného účtovníctva, jednoduchého účtovníctva, personálnej a mzdovej agendy, daňové a ekonomické poradenstvo, vypracovanie daňových priznaní a hlásení. Všetky tieto činnosti sú spracovávané s využitím ekonomického softwaru firmy KROS. Spoločnosť poskytuje odborné služby, ktoré sú garantované certifikovaným účtovníkom III. stupňa – účtovník expert.

Audítorská kancelária Ing. Zory Noskovej poskytuje audítorské služby. Činnosť audítora vykonáva na základe licencie číslo 982 Úradu pre dohľad nad výkonom auditu vydanej v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu v znení neskorších predpisov.
Audit je uskutočňovaný v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISA), zákonom o audítoroch, etickým kódexom audítora a predpismi vydanými Slovenskou komorou audítorov (SKAU).
Audítorské služby sú poskytované obchodným spoločnostiam všetkých typov, družstvám, štátnym podnikom, neziskovým organizáciám, mestám a obciam. Viac ako 20-ročné skúsenosti v ekonomickej sfére, sústavné vzdelávanie a sledovanie legislatívnych zmien sú dobrým základom pre zodpovedné a konštruktívne riešenie potrieb klientov.
Podľa potreby kancelária spolupracuje s externými audítormi, daňovými poradcami a právnikmi.